Villkor

Läs dessa villkor noggrant, eftersom du genom att komma åt denna webbplats godkänner att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte komma åt eller använda den här webbplatsen.

    
VILLKOR OCH VILLKOR FÖR REGERINGEN

    
Dessa villkor utgör parternas slutliga och fullständiga överenskommelse och inga villkor eller villkor som på något sätt ändrar eller ändrar bestämmelserna som anges här ska vara bindande för Vårt Företag, om inte skriftligen och undertecknat och godkänt av en tjänsteman eller annan auktoriserad person vid Vårt bolag. Ingen ändring av någon av dessa villkor ska modifieras av Vårt Företags varukostnad efter mottagande av köparens beställningsorder, fraktförfrågan eller liknande formulär som innehåller tryckta villkor som är tillägg till eller i strid med villkoren här. Om någon term, klausul eller bestämmelse förklaras vara ogiltig av en domstol med behörig behörighet ska sådan försäkran eller innehav inte påverka giltigheten av någon annan term, klausul eller bestämmelse som här anges.
    
ACCEPTANCE OF ORDERS

    
Alla beställningar är föremål för skriftlig prisverifiering av auktoriserad Vårt Företagspersonal, om inte skriftligen anges för att vara fast under en viss tidsperiod. Leverans av varor utan skriftlig prisverifiering utgör inte acceptans av priset i ordern.
    
UTBYTE

    
Vårt företag förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, ersätta en alternativ produkt av samma slag, kvalitet och funktion. Om köparen inte accepterar en ersättare, måste köparen uttryckligen förklara att ingen substitution är tillåten när köparen begär offert, om sådan begäran om offert görs, eller om ingen begäran om offert gjordes vid beställning med Vårt bolag
    
PRIS

    
Priserna, inklusive eventuella transportkostnader, gäller i 10 dagar, såvida de inte är utsedda för en viss period enligt en skriftlig offert eller ett skriftligt försäljningsaccept som utfärdats eller verifierats av en tjänsteman eller annan behörig personal i vårt företag. Ett pris som betecknas som fast för en viss period kan återkallas av Vårt Företag om återkallelsen är skriftlig och skickas till köparen innan den skriftliga acceptansen av priset mottas av vårt företag. leveranspunkt. Vårt företag förbehåller sig rätten att avbryta order i händelse av försäljningspriser som är lägre än de noterade priserna fastställs enligt statliga föreskrifter.
    
TRANSPORT

    
Om inte annat anges ska vårt företag använda sin bedömning vid fastställande av transportör och routing. I båda fallen är Vårt Företag inte ansvarigt för eventuella förseningar eller överdrivna transportkostnader som följer av urvalet.
    
FÖRPACKNING

    
Om inte annat anges, uppfyller vårt företag endast sina minsta förpackningsstandarder för den valda transportmetoden. Kostnaden för all specialförpackning, lastning eller skärning begärd av köparen betalas av köparen. Alla kostnader för förpackning och leverans för köparens specialutrustning ska betalas av köparen.